Cổng thông tin hỗ trợ
Skip navigation links
Trang chủ
Giới thiệu
Sản phẩm dịch vụ
Tin tức
Hỗ trợ
Liên hệ
Sơ đồ Website
Đăng ký TS

 Sản phẩm tiêu biểu

 Hỗ trợ online

Danh sách YM hỗ trợ
Hỗ trợ kỹ thuật 1
Hỗ trợ kỹ thuật 2
Hỗ trợ ứng dụng 1
Hỗ trợ ứng dụng 2
Danh sách Skype hỗ trợ
Hỗ trợ kỹ thuật 1
Hỗ trợ kỹ thuật 1
Hô trợ ứng dụng 1
Hỗ trợ ứng dụng 2
Danh sách Email hỗ trợ
Danh sách Phone hỗ trợ
Trung tâm hỗ trợ và chuyển giao kỹ thuật04.22202888
Số nội bộSố nội bộ: 2888

 Lượt truy cập

Có 2 khách và 1 thành viên online
Số lượt truy cập 734239 lượt

 Quảng cáo

Tin tức
Ngày 7/3/2014, tại Hà Nội, Bộ Tài chính và Tập đoàn Microsoft đã ký kết Biên bản ghi nhớ nhằm hướng tới việc giới thiệu, thử nghiệm và chuyển giao các công nghệ mới của Microsoft giúp nâng cao hiệu quả quản lý và khai thác các hệ thống CNTT. Thừa ủy quyền của Lãnh đạo Bộ Tài chính, ông Đặng Đức Mai - Cục trưởng Cục Tin học và Thống kê tài chính  và ông Vũ Minh Trí, Tổng Giám đốc Microsoft Việt Nam đã ký vào bản ghi nhớ, trước sự chứng kiến của ông Cesar Cernuda, Chủ tịch Microsoft châu Á - Thái Bình Dương cùng toàn thể các đơn vị chức năng thuộc và trực thuộc Bộ Tài chính.

Theo báo cáo của Bộ Tài chính, tổng thu ngân sách tháng 2 ước đạt 49.600 tỷ đồng; luỹ kế thu 2 tháng đạt 129.870 tỷ đồng, bằng 16,6% dự toán, tăng 12,9% so với cùng kỳ của năm 2013. Trong đó, thu nội địa tháng 2 ước đạt 31.400 tỷ đồng, xấp xỉ bằng 51% số thu tháng trước. Luỹ kế thu 2 tháng ước đạt 93.465 tỷ đồng, bằng 17,3% dự toán, tăng 18,3% so với cùng kỳ năm 2013 (không kể tiền sử dụng đất thì tăng 17,8%); trong đó, thu từ kinh tế quốc doanh đạt 15,5% dự toán, tăng 16%; thu thuế công thương nghiệp ngoài quốc doanh đạt 20,4% dự toán, tăng 24,3%; thu từ doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài đạt 19,9% dự toán, tăng 25,6%; thuế thu nhập cá nhân đạt 17,7% dự toán, giảm 2,2% so với cùng kỳ.

Thực hiện Đề án Tăng cường Quản lý tài sản nhằm nâng cao năng lực cho cán bộ làm công tác quản lý tài chính, tài sản đã được Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ phê duyệt năm 2013, Văn phòng Chính phủ triển khai tập huấn Phần mềm Quản lý tài sản Nhà nước (QLTSNN) cho các đơn vị trực thuộc. Phần mềm được Trung tâm Khai thác dữ liệu quốc gia về TSNN và dịch vụ về tài sản (DPAS) thuộc Cục Quản lý công sản phối hợp với Trung tâm Chuyển giao công nghệ và hỗ trợ kỹ thuật thuộc Cục Tin học và Thống kê tài chính – Bộ Tài chính xây dựng và chuyển giao.

Luật thuế GTGT số 13/2008/QH12 được thông qua ngày 03/6/2008 tại kỳ họp thứ 9 Quốc hội Khoá XII có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2009 để thay thế cho Luật thuế GTGT năm 1997 và các Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế GTGT năm 2003, năm 2005. Qua quá trình triển khai thực hiện, những quy định của Luật thuế GTGT đã đi vào cuộc sống, tác động tích cực đến nhiều mặt kinh tế, xã hội của đất nước và đạt được mục tiêu đề ra khi ban hành Luật. Tuy nhiên, do những biến động nhanh về kinh tế - xã hội và trước yêu cầu ngày càng cao về hiện đại hóa công tác quản lý thuế nên một số quy định của Luật đã bộc lộ những hạn chế, vướng mắc cần phải được sửa đổi, bổ sung. Ngày 19/6/2013, Quốc Hội khoá 13 đã thông qua Luật số 31/2013/QH13 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế GTGT, có hiệu lực từ ngày 01/01/2014.

Trong tháng 11/2013, tình hình kinh tế - xã hội tiếp tục có chuyển biến tích cực, rõ nét. Kinh tế vĩ mô cơ bản ổn định, lạm phát được kiềm chế, lãi suất ngân hàng giảm đã tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động sản xuất kinh doanh phục hồi và phát triển, nhất là hoạt động công nghiệp chế biến, chế tạo. Sản xuất nông nghiệp tiếp tục ổn định mặc dù chịu ảnh hưởng bất  lợi bởi thiên tai, bão lũ. Vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) đăng ký và thực hiện đạt khá, xuất nhập khẩu duy trì ở mức tăng trưởng cao, nhập khẩu có cải thiện, tỷ lệ nhập siêu duy trì ở mức thấp. Các chính sách an sinh xã hội và phúc lợi xã hội tiếp tục được quan tâm thực hiện. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững. Bám sát chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, toàn ngành Tài chính đã nỗ lực, phấn đấu, triển khai thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp nhằm phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ được giao, thể hiện trên một số mặt công tác chính như sau:

Sản phẩm
Quản lý và Tổng hợp Tài sản cố định khối Đảng
  • Xây dựng phần mềm quản lý tài sản thống nhất giữa các đơn vị sử dụng ngân sách.
  • Cho phép kiểm kê, tổng hợp TSCĐ của đơn vị cấp dưới để phục vụ công tác quyết toán và lập dự toán mua sắm TSCĐ.
  • Đáp ứng Quyết định 32/2008/QĐ-BTC về chế độ quản lý và tính hao mòn TSCĐ
  • Cho phép xuất dữ liệu phục vụ đăng ký kê khai tài sản theo quy định tại Thông tư số 245/2009/TT-BTC ngày 31/12/2009 quy định thực hiện một số nội dung của Nghị định số 52/2009/NĐ-CP ngày 03/06/2009 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý và sử dụng tài sản Nhà nước.
  • Đáp ứng theo Thông tư 09/2012/TT-BTC về việc sửa đổi, bổ sung Thông tư 245/2009/TT-BTC quy định thực hiện một số nội dung của Nghị định 52/2009/NĐ-CP
  • Trao đổi dữ liệu Tài sản cố định với chương trình Kế toán hành chính sự nghiệp Imas.